Бүх төрлийн барилга, байгууламжийн хөрсний судалгаа

Хаврын бүтээн байгуулалтын ажил эхэлж байгаатай холбоотойгоор энэ онд баримтлах инженер-геологийн ажлын үнийн саналыг танилцуулж байна.

Инженер-геологийн ажлын төрөл

Үнэлгээ, төгрөг

1

Өрөмдлөг /5м хүртэл гүнтэй/

1 м – 45.000 төг

2

Өрөмдлөг /6-12м хүртэл гүнтэй/

1 м – 65.000 төг

3

Өрөмдлөг /13-15м хүртэл гүнтэй/

1 м – 85.000 төг

4

Дээж сорьцлолт

1 ш – 5.000 төг

5

Лабораторийн шинжилгээ, туршилтын ажил

1 ш – 25.000 төг

6

Суурин боловсруулалт

850.000 төг

7

Экспертизийн үнэ

1 ц – 6600 төг

8

Тээврийн зардал

Харилцан тохирно

Ажил эхлэхэд шаардлагатай бичиг баримтууд:

  • Барилга байгууламжийн дэвсгэр зураг
  • Газрын гэрчилгээ, эсвэл захирамж

Дээрхээс бусад бичиг баримтуудыг манай байгууллага бүрдүүлэн инженер-геологийн дүгнэлтийг богино хугацаанд холбогдох байгууллагаар баталгаажуулан таны цаг завыг хэмнэх болно.